• 1
  • 2

ยาเม็ดลี้บ้วนซัว (ตราตกเบ็ด)

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควบคุมโดยเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง  จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปส่งถึงมือผู้บริโภค ซึ่งทุกขั้นตอนเราได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) ตามแบบฉบับขององค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างเคร่งครัด  จนได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาที่ดี (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน