นโยบายคุณภาพ

    

โรงงานยา ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพของยามาโดยตลอด จึงได้สร้างระบบคุณภาพขึ้นมาใช้ภายในโรงงานฯ  เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพสูง  บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน  เครื่องจักรในการผลิตและบรรจุที่ทันสมัย  เครื่องมือควบคุมและวิเคราะห์คุณภาพยาตามหลักสากลในห้องปฏิบัติการที่ได้ มาตรฐาน

   

ควบคุมโดยเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง  จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปส่งถึงมือผู้บริโภค ซึ่งทุกขั้นตอนเราได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) ตามแบบฉบับขององค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างเคร่งครัด  จนได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาที่ดี (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

   

การได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาที่ดี (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มิได้หมายถึง การรับรองขั้นตอนการผลิตของโรงงานฯ แต่เพียงอย่างเดียว  หากแต่ยังรวมถึงอาคารสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน ระบบปฏิบัติการ ระบบสนับสนุน ระบบควบคุม และบุคลากรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามข้อกำหนด จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของโรงงานฯ ที่ถึงมือนั้นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความคุ้มค่ากับราคาเสมอ ตามนโยบายคุณภาพของโรงงานฯ ที่ว่า “มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อคุณภาพยาในราคายุติธรรม”